Onderwerp: RE: Verkenning N348 Epse-A1: verslag KBG 7 maart jl. en de verkeersvarianten
Van: “Ard Cools” <aathacools@kpnmail.nl>
Datum: 30-3-2023 22:28
Aan: “‘Schulp, Arjan'” <a.schulp@gelderland.nl>
CC: “‘egelantier'” <egelantier@wxs.nl

Beste Arjan,

Hierbij sturen we jou onze vragen en opmerkingen m.b.t. de 5 verkeerskundige varianten.

 1. Op de kaart die jij ons hebt toegestuurd zijn de contouren van gebouwen aangegeven met de kleur rood of met de kleur zwart. Begrijpen wij het goed dat de gebouwen waarvan de contouren met zwart zijn aangegeven gaan verdwijnen?
 2. Als de N348 vanaf de A1 tot en met de kruising met de N339 vierbaans wordt, verschuiven we dan het probleem van de doorstroming niet naar het punt voorbij die kruising waar de weg weer tweebaans wordt? Voorbij die kruising is weliswaar een deel van het verkeer, afkomstig uit de richting Deventer, afgeslagen naar de N339 (richting Lochem), maar hoe groot is dat deel eigenlijk in vergelijking met het deel dat rechtdoor richting Gorssel rijdt? Zijn daar ooit tellingen voor uitgevoerd?
 3. De hoofdstroom van het gemotoriseerd verkeer van en naar het Bedrijventerrein A1 dient plaats te vinden via de afslag Deventer Oost van de A1. De af- en oprit van en naar het Bedrijventerrein A1 West dient namelijk autoluw te zijn. Dit is afgesproken in de onderhandelingen met de gemeente Deventer bij het ontwerp van het Bedrijventerrein en de bufferzone. Bij de aanleg van de af- en oprit van en naar het Bedrijventerrein West behoort deze afspraak in acht te worden genomen. Het moet dus onaantrekkelijk (en voor vrachtauto’s onmogelijk) worden gemaakt om via de af- en oprit van en naar het Bedrijventerrein West te rijden. Daar is nu bij de verschillende varianten onvoldoende aandacht en invulling aan gegeven.
 4. Het moet onmogelijk worden gemaakt voor gemotoriseerd verkeer om vanaf het Bedrijventerrein West via de Waterdijk of de Kruklandsweg naar Epse te rijden en vice versa. Ook aan de oostkant van het Bedrijventerrein is het niet mogelijk voor gemotoriseerd verkeer om rechtstreeks van het Bedrijventerrein naar Epse te rijden en vice versa. Zoals het daar is opgelost (fietsers wel maar auto’s niet) moet het ook aan de westkant worden gerealiseerd voor deze twee wegen.
 5. De bufferzone ten zuiden van het Bedrijventerrein heeft twee functies:
 • Afscherming van het Bedrijventerrein voor de woonbebouwing in Epse. Alle bedrijfskavels behoren daarom, vanuit Epse gezien, achter de grondwal(len) tussen het Bedrijventerrein en de bufferzone te liggen.
 • Ecologische verbindingszone tussen het Gelderse NatuurNetwerk (GNN) aan de oostkant van het buitengebied van Epse en het Natura 2000 gebied, Rijntakken, aan de westkant van het buitengebied van Epse.

Vanwege de eerste functie, maar eigenlijk ook vanwege de tweede functie, is het uitgeven van bedrijfskavels in de bufferzone niet mogelijk. De als bijlage hierbij gevoegde recente kaart van het Bedrijventerrein West is hiermee in strijd. Op die kaart staat een grondwal ingetekend aan de zuidoostkant van de Waterdijk met daarnaast een bestaande doodlopende weg en langs die weg drie bedrijfskavels (20, 21 en 22). Die bedrijfskavels horen dus niet thuis in de bufferzone. Dat de genoemde bestaande weg doodloopt blijkt onder meer uit de kaart die is opgenomen in de Notitie van Royal Haskoning DHV, die eveneens als bijlage hierbij is gevoegd.

De tweede functie maakt het bovendien noodzakelijk dat er een fauna passage wordt aangelegd over en/of onder de N348. De gemeente Deventer heeft zich in het verleden al aan de aanleg daarvan gecommitteerd. Uit de Notitie van Royal Haskoning DHV blijkt ook hoe de bufferzone ten zuiden van het Bedrijventerrein A1 West verder moet worden ingericht om optimaal dienst te kunnen doen als ecologische verbindingszone tussen de genoemde natuurgebieden.

Verder kunnen er in de bufferzone uiteraard geen nieuwe en zeker geen doorgaande wegen worden aangelegd. Van de hierboven genoemde bestaande doodlopende weg mag dus onder geen voorwaarden een doorgaande weg worden gemaakt. Variant 5 (het lus alternatief met parallelweg) kan daarom geen optie zijn. Jij bent van mening dat die lus niet in de bufferzone komt, maar dat klopt niet. De bufferzone komt tussen de Waterdijk en de Kruklandsweg uit op de N348 en dat is precies waar de lus van variant 5 is geprojecteerd.

Graag vertrouwen wij erop je hiermee van dienst te zijn geweest.

Je reactie zien we met belangstelling tegemoet.

Hartelijke groet,

namens de Stichting BNLW buitengebied Epse,

Ard Cools en Merel van Erp – Noordenbos

Bijlage 1: Kaart 1
Bijlage 2: Notitie Royal Haskoning DHV 06-09-2019


Van: Schulp, Arjan <a.schulp@gelderland.nl>
Verzonden: vrijdag 17 maart 2023 10:18
Onderwerp: Verkenning N348 Epse-A1: verslag KBG 7 maart jl. en de verkeersvarianten

Beste leden van de Klankbordgroep Verkenning N348 Epse-A1,

Goedemorgen!

Op 7 maart jl. hebben we met elkaar als KBG gesproken over de verkenning, in het bijzonder over de ontwikkeling van een aantal verkeerskundige varianten. Nogmaals dank voor jullie prettige en constructieve bijdragen!

Bijgevoegd het concept verslag van de bijeenkomst. De nieuwsbrief over de ‘verkeerskundige varianten’ is gereed en uitgegaan. Deze treffen jullie ook als bijlage aan. We hebben de bewoners waar we al mee in gesprek waren per e-mail geïnformeerd. Daarnaast krijgt iedereen in het verspreidingsgebied huis aan huis de nieuwsbrief per post bezorgd.

Via de link www.gelderland.nl/N348EpseA1 kunnen jullie de varianten bekijken. Het gaat hier dus om varianten die vanuit verkeerskundig oogpunt zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming. Er is nog geen rekening gehouden met de effecten op de omgeving. Uiteindelijk werken we toe naar een voorkeursvariant. Dat is één van de onderzochte varianten of een combinatie van één of meerdere varianten. Op onze webpagina treffen jullie ook een Q&A (meeste gestelde vragen) aan.

We komen als KBG medio mei weer bijeen. Mocht je eerder vragen of opmerkingen hebben? Dan hoor ik dat uiteraard graag!

Hartelijke groet,

Arjan Schulp

Provincie Gelderland

Omgevingsadviseur
Verkenning N348 Epse-A1
Verkenning FN348
tel. 06-21224263


Van: Schulp, Arjan
Verzonden: donderdag 23 februari 2023 17:18
Onderwerp: Uitnodiging Klankbordgroep Verkenning N348 Epse-A1: dinsdagavond 7 maart 2023

Beste leden van de Klankbordgroep Verkenning N348 Epse-A1,

Goedemiddag!

Op 12 december 2022 hebben we met de  klankbordgroep (KBG) een start gemaakt met de Verkenning N348 Epse-A1. In bericht informeer ik jullie over de voortgang en nodig ik jullie uit voor een volgende bijeenkomst.

Bijeenkomst
Wij zien jullie graag tegemoet op dinsdagavond 7 maart, van 20:15 – 21:30 uur, in ’t Trefpunt in Gorssel aan Molenweg 53-55.

Waar staan we?
Tijdens de startbijeenkomst op 12 december jl. hebben we de aanleiding en de aanpak voor de verkenning kort toegelicht en met elkaar kennis gemaakt. Volledigheidshalve heb ik de nieuwsbrief van 28 november jl. nogmaals bijgevoegd. Inmiddels heeft Stichting IJssellandschap aangegeven graag deel te willen nemen aan de klankbordgroep. De samenstelling van de KBG ziet er nu als volgt uit.

Thema Deelnemer
1 Leefbaarheid 1 Dorpsraad Epse
2 Ondernemen en mobiliteit 2 Fietsersbond, afdeling Deventer en Lochem-Zutphen
3 Bedrijvenpark A1
4 LTO Achterhoek Noord en Cumela
3 Natuur en landschap 5 Stichting BNLW Buitengebied Epse
6 Stichting IJssellandschap
7 Stichting Das en Boom (agenda lid)

Agenda

We hebben de volgende agenda in beeld:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Voorstelronde
 3. Korte terugblik vorige bijeenkomst (aanleiding, aanpak en proces)
 4. Stand van zaken consultatie omgeving
 5. Toelichting verkeerskundige analyse
 6. Verkeerskundige varianten
 7. Werkafspraken en rondvraag

Graag tot dan!

Hebben jullie vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met mij op!

Hartelijke groet

Arjan Schulp

Provincie Gelderland
Omgevingsadviseur Verkenning N348 Epse-A1
Tel. 06-21224263