Stichting BNLW buitengebied Epse
p/a Oude Larenseweg 67

7214 PE Epse


College van Burgemeester en Wethouders van Deventer

Postbus 5000

7400 GC Deventer

Onderwerp: Plan voor de bouw van windturbines langs de A1

Epse, 24 juli 2023

Geacht College,

Via via hebben wij vernomen dat u heeft besloten om als zoekgebied voor windturbines binnen de gemeente Deventer een strook aan te wijzen aan weerskanten van de A1 tussen de IJssel en de grens van de gemeente Deventer met de gemeente RijssenHolten. Naar verluidt wilt u in dit gebied 8 of 9 windturbines met een tiphoogte van maar liefst 225 m laten bouwen. Het bestuur van de stichting BNLW buitengebied Epse wijst u er hierbij op dat dit besluit in strijd is met twee belangrijke beginselen van behoorlijk bestuur, te weten het vertrouwensbeginsel en het beginsel van een zorgvuldige belangenafweging,

Strijd met het vertrouwensbeginsel

Twee jaar geleden heeft u besloten om het hele proces van de windverkenning over te gaan doen, omdat dat proces, waaronder de participatie van direct belanghebbenden, ook naar uw eigen mening onvoldoende zorgvuldig was vormgegeven en uitgevoerd. Intussen heeft u dus kennelijk besloten om dat proces helemaal niet over te gaan doen, maar om uitsluitend de hierboven genoemde strook langs de A1 als zoekgebied aan te wijzen. Op basis van het Pondera rapport heeft u eind 2020 al geconcludeerd dat er binnen die strook langs de A1 slechts twee focusgebieden zijn die voldoen aan de technische en juridische eisen voor het bouwen van windturbines. Dat zijn de focusgebieden 3 en 13 uit het Pondera rapport.

Uw besluit lijkt dus weliswaar betrekking te hebben op het hele gebied van de hierboven genoemde strook langs de A1, maar dat is slechts schijn, want in werkelijkheid heeft uw
besluit uitsluitend betrekking op de focusgebieden 3 en 13 uit het Pondera rapport en zijn we weer terug bij waar we twee jaar geleden ook al waren, toen u besloot om het hele proces van
het aanwijzen van focusgebieden over te gaan doen.

Strijd met het beginsel van een zorgvuldige belangenafweging

Uw besluit gaat volledig voorbij aan het belang van het behoud van de bijzondere, maar kwetsbare natuur en van het schitterende coulissen landschap van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) in de wijde omgeving van het door u aangewezen zoekgebied voor windturbines en bovendien aan de belangen die de omwonenden in die wijde omgeving, zowel ten zuiden van de A1 (Epse, Oxe, Dortherhoek, Zuidloo, De Schoolt, etc.) als ten noorden ervan (Colmschate, De Bannink, Bathmen, Loo, etc.), hebben bij het behoud van hun goede woon en leefklimaat.

Voor een deel van onze argumenten tegen uw besluit verwijzen wij u naar de zienswijze die DeventerWint op 20 juni j.l. aan de gemeenteraad van Deventer heeft gestuurd in reactie op uw raadsvoorstel Regie op windenergie van 1 juni jl. Volledigheidshalve voegen wij die zienswijze hierbij. Met de daarin verwoorde argumenten tegen uw besluit zijn wij het volledig eens.

Voor wat betreft de bijzondere, maar kwetsbare natuur in dit, voor een groot deel tot het NNN behorende gebied, willen wij u graag op het volgende wijzen. Een van de leden van de Vogelwerkgroep Noordwest Achterhoek is beroepsmatig, als ecoloog en roofvogelspecialist, betrokken geweest bij het onderzoek naar de met uitsterven bedreigde wespendief op de Veluwe. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, en omdat zij er volgens Europese afspraken voor moeten zorgen dat het voortbestaan van de wespendief niet in gevaar kan komen, hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS van Gelderland) besloten dat op en rond de Veluwe geen windparken mogen komen. 

Roofvogels zijn namelijk een onmisbaar onderdeel van het ecosysteem. Door de slechte staat waarin de natuur op de Veluwe verkeert moeten wespendieven verder buiten de Veluwe vliegen om te foerageren. Daar kunnen ze tegen windturbines (zoals de 8 of 9 windturbines die u langs de A1 wilt laten bouwen) aan vliegen. GS van Gelderland hebben hun zorgen hierover geuit in een publicatie van 4072023 in het Provinciaal blad van Gelderland. Een kopie van die publicatie is hierbij gevoegd

Onlangs kwam de hierboven bedoelde ecoloog en roofvogelspecialist tot de conclusie dat de noordwest Achterhoek mogelijk de kraamkamer is voor de wespendievenpopulatie op de Veluwe. De broedpopulatie van wespendieven in de regio noordwest Achterhoek kent hoge dichtheden in vergelijking met andere gebieden in Nederland, waaronder de Veluwe.  Bovendien is het broedsucces hier groot in vergelijking met andere gebieden. Op de Veluwe is het broedsucces al jaren zeer gering, zelfs zo gering dat de Veluwse populatie zichzelf niet in stand kan houden door reproductie.

Een en ander betekent dat de wespendieven in de noordwest Achterhoek minstens even goed beschermd zouden moeten worden als de wespendieven op de Veluwe. En dat betekent dat er,
net als op de Veluwe, geen windpark(en) zou(den) mogen komen in de noordwest Achterhoek en de omgeving daarvan en dus ook niet bij de A1. Het is naar onze mening noodzakelijk dat hier nader onderzoek naar wordt verricht, alvorens tot besluitvorming over het bouwen van windturbines langs de A1 kan worden overgegaan.

In Nederland worden alleen al door de bestaande windturbines jaarlijks 50.000 vogels afgeslacht. Dit is naar onze mening onacceptabel. Volstrekt onacceptabel zou het zijn als nu ook nog eens de met uitsterven bedreigde wespendief zou worden opgeofferd ten behoeve van het opwekken van duurzame energie. Windenergie kan overigens naar onze mening alleen als duurzaam worden aangemerkt, als bijzondere, maar kwetsbare natuur daarvan niet het slachtoffer kan worden.

Onder verwijzing naar het bovenstaande willen wij u hierbij verzoeken om

  1. het hele proces van de windverkenning alsnog, conform uw eerdere toezegging, over te doen; en
  2. een onafhankelijk en objectief onderzoek in samenspraak met ons en alle andere direct belanghebbenden te laten uitvoeren naar de gevolgen van het laten bouwen van 8 of 9 windturbines langs de A1 voor de wespendief en andere zeldzame vogelsoorten en vleermuizen; en
  3. de Stichting BNLW buitengebied Epse optimaal te informeren en geïnformeerd te houden over alle ontwikkelingen met betrekking tot uw plannen om 8 of 9 windturbines langs de A1 te laten bouwen.

Tot slot willen wij u nog een alternatief voorleggen voor het laten van bouwen van 8 of 9 windturbines langs de A1: Leg, in goed overleg met Rijkswaterstaat, geluidswallen aan langs beide zijden van de A1 tussen de IJssel en de grens van de gemeente Deventer met de gemeente RijssenHolten en laat die beide geluidswallen aan de kant waar de zon erop valt bekleden met zoveel mogelijk zonnepanelen. Dit zou wat ons betreft de ideale oplossing zijn voor omwonenden in de directe en de wijdere omgeving van de A1, want dan kan duurzame energie worden opgewekt zonder overlast van windturbines en zonder vernietiging van natuur en landschap, en met bijkomend voordeel minder geluidsoverlast door het verkeer op de A1.

CC:
Gemeenteraad Deventer

DeventerWint

Provinciale Staten Overijssel

Provinciale Staten Gelderland

 

Bijlage 1: Provincieel blad 2003, 8002 overheid.nl officiele bekendmakingen
Bijlage 2:  2023-06-20: DeventerWint – Zienswijze raadsvoorstel Regie op windenergie