De Stichting heeft de volgende projecten in uitvoering:

Behoud zandwegen

De Stichting wil dat de zandwegen in het buitengebied van Epse behouden blijven en gekoesterd worden vanwege hun cultuurhistorische waarde en omdat zij van groot belang zijn voor de natuur, de biodiversiteit en het landschap. Documenten over dit onderwerp.

Geen reclamemasten in het landschap

De  Stichting verzet zich tegen de plannen van de gemeente Deventer om twee reclamemasten van respectievelijk 50 en 60 meter hoog met mega grote TV schermen te laten bouwen langs de A1 bij Epse, aangezien reclamemasten van een dergelijk exorbitant groot formaat op ontoelaatbare wijze afbreuk zullen doen aan het landschap in het buitengebied van Epse en omdat zij een sterk negatieve impact zullen hebben op de natuur en de biodiversiteit en op het woon- en leefklimaat in dat gebied. Documenten over dit onderwerp.

Ochtendgloren Epse

Geen overlast van vliegveld Teuge

De Stichting wil dat er zo snel mogelijk een verbod komt op het stunten en laagvliegen van sportvliegtuigen boven het buitengebied van Epse en aan de lawaaioverlast waarmee dat stunten en laagvliegen van sportvliegtuigen gepaard gaat. Documenten over dit onderwerp.

Geen laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport

De Stichting wil voorkomen dat Lelystad Aiport wordt geopend voor vakantievluchten, voordat het luchtruim boven Nederland op een zodanige manier zal zijn heringedeeld dat laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport niet (meer) nodig zijn.

De Stichting heeft zich voor dit doel aangesloten bij de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL).

Geen nieuwe windturbines in het landschap

De Stichting is tegen de mogelijke komst van windmolens met een tiphoogte van 225 meter langs de A1 tussen Colmschate, Bathmen en Epse, aangezien dergelijke windmolens op ontoelaatbare wijze afbreuk zullen doen aan het landschap in het buitengebied van Epse en omdat zij een sterk negatieve impact zullen hebben op de natuur en de biodiversiteit en op het woon- en leefklimaat in dat gebied.

De Stichting heeft zich voor dit doel aangesloten bij DeventerWint. Documenten over dit onderwerp.

Behoud kernfuncties van de bufferzone tussen het bedrijventerrein A1 en Epse

Het verkeer op de N348 tussen de A1 en de kruising met de N339 in Epse loopt dagelijks vast, met name tijdens de spitsuren. De verwachting is dat dit probleem nog zal verergeren, als het Bedrijventerrein A1 en het bedrijf Delta Chesterfield een ontsluiting krijgen op de N348. De provincie Gelderland, de gemeente Lochem en de gemeente Deventer verkennen daarom gezamenlijk de verschillende opties om de doorstroming van het verkeer op dat weggedeelte, ook voor de toekomst, te verbeteren.

Ten behoeve van die verkenning is de Klankbordgroep verkenning N348 A1-Epse opgericht. In die Klankbordgroep nemen verschillende belangengroepen deel, waaronder ook de Stichting. De Stichting wil voorkomen dat er infrastructurele maatregelen worden getroffen, die ten koste gaan van de kernfuncties van de bufferzone tussen het bedrijventerrein A1 en Epse. Die bufferzone heeft twee kernfuncties: 1. afscherming van het bedrijventerrein A1 voor de woonbebouwing in Epse; en 2. ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden van het Gelders Natuur Netwerk aan de oostkant van het buitengebied van Epse en het Natura 2000 gebied “Uiterwaarden IJssel“ aan de westkant van dat buitengebied.

Beide kernfuncties dienen, wat de Stichting betreft, onder alle omstandigheden gewaarborgd te blijven. Voor kernfunctie 2 betekent dit dat er een faunapassage boven en/of onder de N348 moet worden aangelegd. Documenten over dit onderwerp.